Groepen kbs de Keijenberg

Dit schooljaar (2019-2020) hebben we 10 groepen:

Groep Vis (1/2A)              Juf Corine en juf Miranda
Groep Kikker (1/2B)         Juf Elma en juf Mandy 
Groep 3                            Juf Jackie en juf Maaike
Groep 4                            Juf Coby en juf Wies
Groep 5A                          Juf Ellen en juf Melanie
Groep 5B                          Meester Martin
Groep 6A                          Juf Tanja en juf Wies
Groep 6B                          Juf Hetty en juf Gemma
Groep 7                            Juf Caroline en juf Gemma
Groep 8                            Juf Monique en juf Simone